Przetwarzanie danych

Zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym jest Centrum Nauki i Rozwoju Robert Tyrkinhejm, Spole 1, 76-248 Dębnica Kaszubska, NIP:8392018682 , tel.: +48 501 277 810, e-mail: slupsk@matplaneta.pl
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w celach:
zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej prowadzenia kursu programowania lub matematyki;
marketingu bezpośredniego Firmy, oraz oraz marketingu MATPLANETA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ed- dotyczy danych Uczniów biorących udział w kursie matematyki i programowania; oraz  Fundacja Soward – Kolorowa Edukacja, fundacja zarejestrowana pod adresem ul. Kolarska 10G, 42-221 Częstochowa- (dotyczy danych Uczniów biorących udział w kursie matematyki metalnej;
marketingu  (dotyczy jedynie wizerunku Ucznia);
analizy, weryfikacji i oceny sposobu prowadzenia zajęć.
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
zgoda wyrażona przeze mnie w imieniu swoim i/lub Ucznia;
niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej kursu językowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Firmę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
1. dane osobowe mogą być udostępnione:
podmiotom świadczącym na rzecz Firmę usługi informatyczne;
podmiotom świadczącym na rzecz Firmę usługi kadrowo-księgowe i prawne;
podmiotom współpracującym z Firmą przy organizacji kursów matematyki i programowania, w szczególności spółce MATPLANETA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 95 (02-777) oraz podmiotom współpracującym z tą spółką (dotyczy danych Uczniów biorących udział w kursie matematyki: Fermat, Pascal, Pitagoras, Euler, Gaus oraz programowania: Scratch, Minecraft, Enter, Shift); oraz  Fundacji Soward – Kolorowa Edukacja, fundacja zarejestrowana pod adresem ul. Kolarska 10G, 42-221 Częstochowa, (dotyczy danych Uczniów biorących udział w kursie matematyki mentalnej Brainy Abacus)
podmiotom świadczącym na rzecz Firmy usługi marketingowe; 
1. Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy dotyczącej kursu matematyki/programowani łączącej mnie z Firmą; w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Firmy, dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia przeze mnie sprzeciwu lub do momentu cofnięcia przeze mnie zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
2. Mam prawo do żądania od Firmy jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
3. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
4. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6. podane przeze mnie dane dotyczące zdrowia Ucznia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Firmę przez ustalenie okoliczności dotyczących zdrowia Ucznia, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w kursie; 
7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej kursu matematyki/programowania ; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.